Algemene voorwaarden

1     Algemeen

 1. Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt in het kader van deze Algemene Voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan Nostium B.V., gevestigd te (5627 BX) Eindhoven aan het adres Cahorslaan 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 75481685.
 2. Onder Opdrachtnemer worden in het kader van deze voorwaarden tevens verstaan de geregistreerde handelsnamen van Nostium BV, alsmede de websites, ondernemingen en ondernemingsactiviteiten achter die handelsnamen.
 3. Onder “Opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon, de onderneming, het samenwerkingsverband danwel de rechtspersoon, die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten. Ook als ‘Opdrachtgever’ worden beschouwd de ondergeschikten, vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgenamen, die de natuurlijke persoon, de onderneming, het samenwerkingsverband en/of de rechtspersoon rechtsgeldig en/of bevoegd vertegenwoordigen, danwel die in de rechten van de natuurlijke persoon, de onderneming, het samenwerkingsverband en/of de rechtspersoon zijn getreden.
 4. Onder “consument” wordt in het kader van deze voorwaarden verstaan: de onder 1.3 hiervoor genoemde en bedoelde Opdrachtgever in zijn of haar hoedanigheid van natuurlijke persoon, die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, op welke rechtsverhouding van toepassing zijn de in artikel 4 hierna genoemde en/of bedoelde bepalingen uit en in deze voorwaarden vermelde bepalingen in verband met de Wet Koop op Afstand (artikelen 46a tot en met 46j van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek).
 5. Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: het geheel van al dan niet schriftelijke afspraken en bepalingen in verband met een door de Opdrachtgever of consument aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht tot het leveren van producten en/of diensten en/of het verrichten van werkzaamheden.
 6. Onder “product” wordt in deze voorwaarden verstaan: alle door Opdrachtnemer geleverde producten, waaronder – maar niet beperkt tot – materialen en zaken op het gebied waarop de websites, ondernemingen en/of ondernemingsactiviteiten achter de handelsnamen van Opdrachtnemer zich toeleggen.
 7. Onder “diensten” wordt in deze voorwaarden verstaan: alle diensten waartoe door de Opdrachtgever of consument opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de diensten zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en/of overeenkomst.
 8. Onder “werkzaamheden” wordt in deze voorwaarden verstaan: alle werkzaamheden waartoe door de Opdrachtgever of consument opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en/of overeenkomst.

 

 1. Toepasselijkheid aanbieding en overeenkomst

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door Opdrachtnemer binnen het kader van de levering van producten en/of diensten dan wel de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van haar opdracht.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de met een onder 1.4 genoemde en bedoelde consument gesloten overeenkomst, indien en voor zover Opdrachtnemer de consument op de toepasselijkheid van de – al dan niet op elektronische wijze bekend gemaakte of vermelde – voorwaarden heeft gewezen en de consument deze heeft aanvaard.
 3. Aan de (eventuele) algemene voorwaarden van de Opdrachtgever komt voor de met Opdrachtnemer aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en door Opdrachtnemer als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren ten allen tijde de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.
 4. Bedingen waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, in de zin van wijzigingen van en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht voorzover zij schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, door Opdrachtnemer te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van een Opdrachtgever, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststaand, voor zich op te eisen. Ten aanzien van een overeenkomst met een consument is steeds van toepassing de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van die overeenkomst, tenzij de consument na het sluiten van de overeenkomst de gelding van de herziene algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 5. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
 6. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en een met Opdrachtnemer verbonden en door de Opdrachtnemer met goedvinden van de Opdrachtgever ter uitvoering van een opdracht ingeschakelde derde. Indien en voor zover voornoemde ingeschakelde derde zelfstandig algemene voorwaarden hanteert, blijven de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer ten opzichte van de Opdrachtgever onverkort van toepassing.
 7. Deze algemene voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

 

 1. Aanbiedingen/offertes/orders

 

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en binden haar niet, tenzij uit de aanbieding en/of offerte anders blijkt.
 2. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand op het moment van en overeenkomstig de schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de door Opdrachtgever geplaatste order, dan wel op het moment waarop een schriftelijke verkoopovereenkomst door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever bevoegd is ondertekend, dan wel op het moment waarop Opdrachtnemer aan de uitvoering van de door Opdrachtgever geplaatste order is begonnen.
 3. Opdrachtnemer verplicht zich, tegen de in de opdrachtbevestiging overeengekomen vergoeding, tot het eenmalig volledig inrichten van de database en installatie van het programma en eventuele modules op de locatie waarvoor de licentie(s) word(en) verstrekt. Het programma wordt derhalve volledig gebruiksklaar op locatie opgeleverd. Bij oplevering van Opdrachtnemer dienen alle wachtwoorden van apparatuur en software voorhanden te zijn. Bij extern systeembeheer dient de systeembeheerder op de hoogte te zijn van de installatiedatum en bij voorkeur ook aanwezig te zijn. Indien dit niet het geval is worden er mogelijk extra installatiekosten in rekening gebracht.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Een consument, heeft na een jaar de bevoegdheid de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 5. Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Van de zijde van Opdrachtgever gewenste wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht.
 6. Een offerte of een aanbieding door een Opdrachtgever binden Opdrachtnemer niet.

 

 1. Prijzen

 

 1. Tenzij anders vermeld zijn alle door Opdrachtnemer vermelde prijzen inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en in Euro (€).
 2. Eenmalige opstart- en aanloopkosten, evenals de licentiekosten voor het eerste jaar, als vermeld in offerte en/of opdrachtbevestiging, zijn verschuldigd vóór oplevering, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen door partijen.
 3. Jaarlijkse kosten m.b.t. licenties worden per jaar (1 maand voor het verlopen van het abonnement) door leverancier gefactureerd. Betaling dient vóór het verstrijken van het abonnement door leverancier te zijn ontvangen. Wordt niet aan deze verplichting voldaan, dan wordt er geen opwaardeercode verstrekt en kan de voortgang niet worden gegarandeerd.
 4. Beperking van de functionaliteit, als beschreven in artikel 3, ontslaat de opdrachtgever op geen enkele wijze van zijn betalingsverplichtingen.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen conform het prijsindexcijfer van het CBS voor de zakelijke dienstverlening.
 6. Indien na totstandkoming van de overeenkomst of voor het tijdstip waarop de overeenkomst feitelijk of geheel door Opdrachtnemer is uitgevoerd, een stijging van meer dan 5% mocht optreden in de prijsbepalende factoren, zoals verhoging van arbeids- of vervoerskosten en prijsverhogingen bij de toeleveranciers van Opdrachtnemer, anders dan het prijsindexcijfer, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 

 

 1. Betaling en zekerheid

 

 1. Betaling dient te geschieden binnen de daarvoor op de factuur vermelde termijn op de door Opdrachtnemer gewenste wijze.
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de te leveren zaken en/of zekerheid voor de betaling in een door Opdrachtnemer goedgekeurde vorm te verlangen, ook na totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Indien Opdrachtgever enige betaling niet of niet tijdig verricht, dan wel enige andere verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden dan wel de overkomst niet (tijdig) nakomt, wordt Opdrachtgever geacht terstond van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Opdrachtnemer op de in verzuim geraakte Opdrachtgever terstond opeisbaar en heeft Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van rente over het bedrag van die vorderingen, welke rente gelijk is aan de wettelijke rente voor handelstransacties daar waar het een overeenkomst met een consument betreft, en diezelfde wettelijke rente te vermeerderen met 2% daar waar het een overeenkomst met een Opdrachtgever anders dan een consument betreft. Deze renteverplichting strekt zich eveneens uit over alle vervallen renten voor zover deze over tenminste één jaar verschuldigd zijn.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering door Opdrachtnemer op Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever. Voornoemde en bedoelde buitengerechtelijke kosten worden, in het geval Opdrachtgever geen consument is, reeds nu voor alsdan geacht tenminste vijftien procent (15%) van het te vorderen schuldbedrag te bedragen. Voornoemde en bedoelde buitengerechtelijke kosten worden, uitsluitend in het geval van een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een consument, vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (WIK) met een minimum van € 40,- en een maximum van € 6.675,-.
 5. Elke betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn de (na)betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de (na)betaling geacht te zijn de betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, anders is vermeld.
 6. Het is een Opdrachtgever niet toegestaan enige schuld aan Opdrachtnemer te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van Opdrachtnemer aan die Opdrachtgever.

 

 1. Levering

 

 1. Met Opdrachtnemer overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn en betreffen, daar waar het om een overeenkomst met een consument in de zin van Artikel 4 gaat, een levertermijn van maximaal dertig (30) dagen tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer informeert een Opdrachtgever of consument tijdig indien voornoemde en bedoelde levertijd of -termijn niet haalbaar is, met de mogelijkheid aangepaste levertijd en daar waar het betreft een overeenkomst met een consument de mogelijkheid tot kostenloze annulering van de bestelling of overeenkomst. Reeds betaalde bedragen worden binnen dertig (30) dagen terugbetaald. Aflevering binnen Nederland geschiedt, indien niet anders vermeld, franco huis.

 

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen, tenzij de aard van het product en/of de overeenkomst zich daartegen uitdrukkelijk verzet, en daar waar het betreft een overeenkomst met een consument slechts indien en voor zover dit als zodanig met die consument is overeengekomen.
 2. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak dan ook, anders dan aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer te wijten, geeft Opdrachtgever nimmer recht op vergoeding van directe- of indirecte schade, of niet nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Opdrachtgever.

 

 1. Eigendom

 

 1. Opdrachtnemer behoudt het auteursrecht en eigendom van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, software, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hiertoe een opdracht heeft verstrekt.
 2. De technieken en processen, ontwikkelt door of namens Opdrachtnemer en verwerkt in de software worden beschouwd als intellectueel eigendom van de ontwikkelaar en zullen niet aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 3. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor programma’s of onderdelen daarvan zodanig te construeren, dat kopiëren niet zonder meer mogelijk is. Bij het defect raken van niet-kopieerbare software kan opdrachtgever -onder overlegging van de niet-leesbare versie van de software- een nieuw exemplaar van de betrokken software verkrijgen tegen betaling van het dan geldende vervangingstarief, mits opdrachtgever aan alle verdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan.
 4. De opdrachtgever verklaart de naam van Opdrachtnemer of enig ander in de software ingebracht handelsmerk niet te zullen verwijderen.
 5. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, computerprogramma’s, systeem- en programmabeschrijvingen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
 6. Opdrachtnemer zal maatregelen nemen tegen eenieder die op enigerlei wijze inbreuk doet op haar auteursrechten of de auteursrechten van derden, dan wel haar geestelijk eigendom en/of ideeën, zoals tot uitdrukking gebracht in de door Opdrachtnemer geleverde software en de daarbij behorende documentatie.

 

 1. Garantie

 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen garandeert Opdrachtnemer de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten. Opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist gebruik of functioneren van de software.
 2. Wanneer de functionaliteit van de software niet of in mindere mate belemmerd wordt door de aanwezigheid van fouten in de software, geeft dit opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. In de volgende versie van deze software zal Opdrachtgever trachten deze fouten te verhelpen.
 3. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie, wanneer de software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware.
 4. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Opdrachtnemer instellen ter zake van schade ontstaan door of met de geleverde software.
 5. Opdrachtgever wordt op automatisch op de hoogte gesteld van updates en is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de laatste versie van de software. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor installatie van de updates. Wanneer er niet met de laatste versie wordt gewerkt, neemt Opdrachtnemer geen enkele verantwoordelijkheid.
 6. Opdrachtgever is zelf aansprakelijkheid voor een back-up systeem van de eigen database.
 7. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen, fouten of vertragingen veroorzaakt door het Internet. Denk hierbij aan storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur. Opdrachtgever is ook niet aansprakelijk voor andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de software of de daaraan verbonden faciliteiten van opdrachtgever of derden.

 

 1. Reclames en klachten

 

 1. Opdrachtgever dient ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken aan geleverde producten schriftelijk te reclameren binnen drie (3) werkdagen na de levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer ter zake vervalt.
 2. Opdrachtgever dient ter zake van klachten in verband met door Opdrachtnemer geleverde producten of diensten schriftelijk te reclameren, waarna Opdrachtnemer ernaar streeft binnen dertig (30) werkdagen na indiening van die klacht te reageren.
 3. Reclames ter zake van overige gebreken dienen schriftelijk plaats te vinden binnen vier (4) weken, nadat deze zijn ontdekt danwel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn.
 4. Reclames over een door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte factuur dienen binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.
 5. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht het geleverde zonder gebreken te hebben ontvangen respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
 6. Reclame geeft Opdrachtgever, nadrukkelijk niet zijnde een consument, nimmer het recht enige betaling op te schorten, schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst te (doen) ontbinden, of zich ten aanzien van enige vordering of compensatie te beroepen.

 

 1. Uitsluiting aansprakelijkheid

 

 1. Opdrachtnemer zal, in overeenstemming met de AVG, de persoonsgegevens verwerken. Op de website van Opdrachtnemer is het privacy beleid gepubliceerd en maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 2. In haar disclaimer sluit Opdrachtnemer haar aansprakelijkheid uit voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit de werking en/of het gebruik van de software en/of van gebruik van de informatie.

 

 

 1. Ontbinding en overmacht

 

 1. In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Opdrachtgever ontstane schade, behoudens en voor zover Opdrachtnemer als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming van de overeenkomst niet zou hebben gehad.
 2. Een licentie wordt altijd verstrekt voor een periode van één jaar, gerekend vanaf de overeengekomen ingangsdatum van de betreffende licentie. De duur van deze licentieovereenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd, maar kan door beide partijen schriftelijk worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden vóór het einde van de betreffende periode, onverminderd andere aan partijen toekomende rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of anderszins, indien:
 3. partijen enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomen met uitzondering van overmacht;
 4. één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling komt te verkeren en/of indien executoriale beslagen worden gelegd op enige vermogensbestanddelen.
 5. In geval van beëindiging van de licentieovereenkomst onder gebruikmaking van artikel 7.1 lid A zal de meest gerede partij alle kosten, welke voortvloeien uit het beëindigen van deze licentieovereenkomst, aan de wederpartij vergoeden.
 6. Binnen veertien dagen na beëindiging van de licentieovereenkomst dient opdrachtgever de software en alle kopieën, welke hij heeft ontvangen van Opdrachtnemer of welke opdrachtgever heeft gemaakt van de software evenals alle documentatie welke betrekking heeft op de software te retourneren of te vernietigen in overeenstemming met de instructies van Opdrachtnemer en Opdrachtnemer zulks schriftelijk te bevestigen, tenzij opdrachtgever de voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer zal hebben verkregen om een archiefkopie van de software te mogen behouden.
 7. Opdrachtnemer is bij misbruik van Opdrachtnemer en aanverwante of gelieerde modules, ongeoorloofd gebruik of replicatie, alsmede wederzijdse instemming tot ontbinding, gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of gebruik van Opdrachtnemer te ontzeggen.

 

 1. Intellectuele- en industriële eigendom

 

 1. Alle data, ontwerpen, prijslijsten, beschrijvingen of andere, hetzij bij een offerte, hetzij separaat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevensdragers en/of bescheiden, die onderwerp zijn en/of kunnen zijn van enig recht van intellectuele- of industriële eigendom en/of daarmee op één lijn kunnen worden gesteld, alsmede de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking daartoe, blijven eigendom van Opdrachtnemer en komen uitsluitend aan Opdrachtnemer toe en moeten in het voorkomende geval op eerste verzoek aan Opdrachtnemer worden geretourneerd. Hetzelfde geldt voor ontwikkelde producten of zaken, prototypen, monsters en modellen die (nog) niet aan Opdrachtgever zijn gefactureerd of niet door hem betaald zijn.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gegevensdragers, bescheiden, ontwikkelde producten of zaken, prototypen, monsters en modellen als bedoeld in artikel 14.1, alsmede data, ontwerpen, prijslijsten en/of beschrijvingen anders te gebruiken dan is overeengekomen, of deze aan derden ter inzage te verstrekken noch dit geheel of gedeeltelijk te reproduceren.

 

 1. Geschillen en toepasselijk recht

 

 1. Op alle verbintenissen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het ‘Verdrag der Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag)’ is uitdrukkelijk uitgesloten op de verbintenissen en rechtsgevolgen in verband met en voortvloeiende uit de overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever, alsmede op onderhavige voorwaarden, de daarmee verband houdende rechten en plichten en/of daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen.
 3. Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en/of door haar verrichte leveringen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, onverminderd het aan Opdrachtgever of consument toekomende recht om een geschil voor te leggen aan de in de tussen partijen gesloten overeenkomst opgenomen Geschillencommissie of vergelijkbare instantie.

 

 1. Verplichtingen van Opdrachtnemer

 

 1. Opdrachtnemer spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
  • het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde dienst(en) en/of het leveren van de overeengekomen producten;
  • het tot stand brengen en in stand houden van de noodzakelijke verbindingen die ten behoeve van Opdrachtgever via q. middels systemen van Opdrachtnemer met het internet gemaakt kunnen worden;
  • de beveiliging van data/gegevens van Opdrachtgever die opgeslagen worden op systemen via q. middels Opdrachtnemer.
 1. Opdrachtnemer kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail, data en/of bestanden van Opdrachtgever en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met de bepalingen van artikel 18 van deze Aanvullende Algemene Voorwaarden.
 3. Opdrachtnemer is terughoudend met het sturen van e-mail aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van haar mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan Opdrachtgever op verzoek van derden. Opdrachtgever ontvangen eventueel wel door Opdrachtnemer te versturen nieuwsbrieven, met service mededelingen en nieuws over de dienstverlening en producten van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever op voorhand heeft aangegeven geen prijs te stellen op het ontvangen daarvan.

 

 1. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 

 1. Opdrachtgever zal zich te allen tijde opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente contactgegevens, in de administratie van Opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van Opdrachtnemer en/of derde internetgebruikers te hinderen danwel schade toe te brengen aan het systeem. Het is de Opdrachtgever verboden processen of programma’s – al dan niet via het door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde systeem – op te starten of deze te gebruiken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Opdrachtnemer, zijn overige klanten en/of derde internetgebruikers hindert en/of schade toebrengt of het risico daarop redelijkerwijs aanwezig is. Daaronder is eveneens nadrukkelijk te verstaan indirecte schade door bijvoorbeeld misconfiguratie aan de zijde van Opdrachtgever, alswel ‘open relaying’ door een voor rekening van Opdrachtgever verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is Opdrachtgever in dat kader slechts toegestaan processen en/of programma’s op te starten indien er een directe, door Opdrachtnemer toegestane verbinding met het systeem bestaat.
 3. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van Opdrachtnemer is het gebruik van webcams en/of soortgelijke software, die met een zeer kleine interval afbeeldingen uploaden, niet toegestaan.
 4. Het door Opdrachtgever hoger dan 30% belasten van de processoren van de server van Opdrachtnemer, voor een periode langer is dan 20 seconden, is niet toegestaan. In dat kader is Opdrachtgever gehouden de mogelijkheden daarvan met Opdrachtnemer te bespreken, indien het vermoeden bestaat dat Opdrachtgever software heeft en/of wenst te gebruiken die voornoemde waarden overschrijdt.
 5. De instellingen van de interval waarmee e-mail van Opdrachtgever wordt uitgelezen, dient tenminste vijf minuten te bedragen.
 6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en/of de schrijfruimte die door Opdrachtnemer in het kader van een overeenkomst zijn ter beschikking gesteld, te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden en aanvullende algemene voorwaarden van Opdrachtnemer. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
 • spamming: in casu het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud, waaronder ook spam is begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Opdrachtnemer;
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken en/of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het openbaar maken en/of verspreiden van kinderpornografie;
 • seksuele intimidatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • hacken: in casu het zonder toestemming binnendringen van andere computers en/of computersystemen op het
 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Opdrachtnemer hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het Opdrachtgever wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. Opdrachtgever blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
 2. Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en/of verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
 3. Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst, waarbij Opdrachtgever ervoor verantwoordelijk is dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij ruime overschrijding die voor rekening van Opdrachtgever kan worden gebracht is Opdrachtnemer bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van zijn diensten, onderneming en/of ondernemingsactiviteiten informatie van Opdrachtgever te verwijderen.
 4. Opdrachtgever geeft door ondertekening van de overeenkomst toestemming aan Opdrachtnemer zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Opdrachtnemer, welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Opdrachtnemer en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. Opdrachtnemer is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Opdrachtnemer weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Opdrachtnemer kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Opdrachtnemer of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Opdrachtnemer.
 2. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens van Opdrachtgever, die worden opgeslagen.

 

 1. Buitengebruikstelling

 

 1. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst of andere overeenkomsten met Opdrachtnemer een verplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Opdrachtnemer gestelde redelijke termijn zijn verplichtingen is nagekomen en de ter zake vastgestelde en door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte vergoeding voor herindienststelling heeft voldaan.

Ook starten met Nostium?
Ontvang je persoonlijke offerte!

Neem contact met ons op